Malinois du Mont St. Aubert

V-Wurf vom 09.07.2017
Ferro du Mont St. Aubert x Ora du Mont St. Aubert